top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van producten door De Koffiesnor:
 


1. Toepasselijkheid
 

1.1: Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen de besteller en De Koffiesnor tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.


1.2: Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door De Koffiesnor uitdrukkelijk zijn aanvaard.


1.3: De besteller aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op overeenkomsten tussen hem / haar en De Koffiesnor.
 

2. Totstandkoming overeenkomst


2.1: Tussen De Koffiesnor en de besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de besteller een aanbieding van De Koffiesnor accepteert middels het volledig en correct invullen van het door De Koffiesnor beschikbaar gestelde formulier.
 

3. Prijs


3.1: De Koffiesnor behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar aangeboden producten te wijzigen. Onze prijzen worden beïnvloed door de oogst van de koffiebonen. Om onze kwaliteit te borgen, behouden wij ons het recht voor om prijsschommelingen van de koffiebonen door te zetten in onze verkoopprijs.


3.2: Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.


3.3: De Koffiesnor kortingscodes zijn bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond en social media). De kortingscodes mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam De Koffiesnor en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
 

3.4: Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. De Koffiesnor behoudt zich het recht voor om de verkregen korting met terugwerkende kracht te verrekenen.
 

4. Betaling


4.1: Voor de betaling kan de besteller uitsluitend gebruik maken van de door De Koffiesnor aangeboden betalingsmogelijkheden.


4.2: Het door De Koffiesnor te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de besteller geplaatste bestelling.
 

5. Levering, levertijd & uitvoering


5.1: Wij bezorgen overal in Nederland via PostNL.


5.2: De Koffiesnor bezorgt op het adres dat je als bezorgadres hebt opgegeven. Wil je het afleveradres wijzigen dan verzoeken we je z.s.m. contact op te nemen via: info@landgoedhetmeenen.nl nog voor je bestelling is verwerkt.


5.3: Als de overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt.

5.4: De Koffiesnor is niet aansprakelijk voor vertraging van een zending via PostNL.

 


6. Herroeping


6.1: Bij de aankoop van producten heeft de besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. De besteller dient de De Koffiesnor hierover te informeren via e-mail: info@landgoedhetmeenen.nl. Let op: dit geldt alleen voor ongeopende verpakkingen.


6.2: Tijdens de bedenktijd zal de besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De Koffiesnor retourneren conform de door De Koffiesnor gegeven instructies.


6.3: Een bestelling kan geretourneerd worden aan: De Koffiesnor, Leningsbeekweg 4, 7663 TM Mander.


6.4: De kosten van het retourneren komen voor rekening van de besteller.


6.5: Indien de besteller de producten reeds heeft betaald, zal De Koffiesnor de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan de besteller terugbetalen.
 

7. Gegevensbescherming


7.1: Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de besteller. Om de besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.
 

8. Garantie & aansprakelijkheid


8.1: De Koffiesnor garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door De Koffiesnor verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.


8.2: De Koffiesnor garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijke geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

8.3: De Koffiesnor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, evenals de gevolgen daarvan, voor druk- en zetfouten.

8.4: De Koffiesnor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de verzender verkeerde gegevens heeft achtergelaten welke noodzakelijk zijn voor de verzending of het personaliseren van het pakket.

8.5: De Koffiesnor kan niet worden aangemerkt als fabrikant van de producten die zij betrekt bij derden om door te verkopen en is daarmee niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het product en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid van eindgebruiker of toeleverancier.

8.6: De Koffiesnor kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van het verzonden pakket voorafgaand aan de levering ervan.

8.7: Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van De Koffiesnor wegens aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de nakoming dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat aan afnemer in rekening is gebracht.

 

9. Overmacht
 

9.1: Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming die niet aan De Koffiesnor kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.
 

9.2: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Koffiesnor in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bezorg-/leverovereenkomst om te schorten, zulks door dit schriftelijk aan de afnemer mee te delen en zulks zonder dat De Koffiesnor gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 


10. Intellectuele eigendomsrechten
 

10.1: Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, de tekst van De Koffiesnor alsmede met betrekking tot de door De Koffiesnor gehanteerde bedrijfsformule berusten bij De Koffiesnor. Het is niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Koffiesnor.
 

11. Wijzigingen


11.1: De Koffiesnor behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 


12. Geschillen & toepasselijk recht


12.1: Op alle verbintenissen tussen De Koffiesnor en de besteller is Nederlands recht van toepassing.

Mander 2021

  • Facebook - grijze cirkel
  • Instagram - grijze cirkel
bottom of page